▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

اینقدر حرف برای گفتن داشته باش

که صدای دیگران به گوش نرسد

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

چه سنگین است

از صدای نخراشیده ی یک مرد،

احساس کلمه را برداشتن

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

امید دوستم

بهترین دوستم

از خیلی ها به من نزدیک تر

از خیلی ها واسم عزیز تر

امید

واسش دعا کنید

...


ادامه مطلب
+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

مرد بودن بهانه است

هر آدمی،

به چند قطره اشک

به یک بغل، هر چند ایستاده

محتاج است

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

باز هم حادثه حرف اول را میزند

حادثه ی عشق تو

خبر نمی کند

...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

یک سیاهی آن است که

با نور چراغی زدوده می شود...

اما سیاهی که خود شمع می زند

به آسانی برطرف نمی شود

پس

دل ار به نور خود روشنی باشد

بهتر ازان که درونش هوری باشد

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دختر است دیگر،

گاهی دلش میخواهد بی هوا پُر شود از یک نگاه...

نگاهی که نلرزد،

اما دلت را بلرزاند

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

خدا رحمش کند

آدم خوبی است

هر کسی که او را می شناخت

چنین می گفت

بیچاره صبح تصادف کرد

و هنوز داخل اتاق عمل است

...

فردا که شد

هر کس که او را میشناخت چنین می گفت

خدا رحمتش کند

آدم خوبی بود

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دیشب به شانه هایم گفتی

تا صبح مرا مهمان خود کن

سحر زیر گوشت گفتم

صاحبخانه، بیدار شو...

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |

دل باید جوان باشد... آری

اما دل به مرور زمان وسیع می شود

و دیگر یک دانه آب نبات، تو را به وجد نمی آورد

دیگر با یک مهمانی و یک خوشگذرانی آن شادی حاصل نمی شود

اگر این نیاز ها به وقت خود پاسخ داده نشد

در جای نامناسب در زمان نامناسب...

عقده ای می شود بر دل

+ نگاشته شده در ساعت نويسنده: متین| |


Design By : MATIN