▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

یک شب این دروازه ها را باز کن

عشق بی پایان به ما ابراز کن

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

لحظه های زندگی را باید ساخت

جای بودن ها را باید فراهم کرد

گفتنی ها را گفت

و حال... وقت آن شده تا آرزو کنی

باشد که بخواهد...

+ نگارنده مطلب: متین | |

بی صبرانه در تو می جویم

لحظه های نیاز

شکفته بر لبت مشاعره ی الفاظ؛

راز

زندگی

یک رنگی

... یک رنگی

... ... یک رنگی

+ نگارنده مطلب: متین | |

دست خودمان که نیست

ناگهان از کوره در می رویم...

و یا خیلی راحت از یک خنده ی عمیق

به یک بغض غلیظ سر می خوریم

بعضی حیوانات بیخودی رم می کنند

ما هم کم نیاوردیم...

دنیا پر شد از آدم هایی که یکهو آدم می شوند

+ نگارنده مطلب: متین | |

..

آسمان اگر طوفانی باشد از فراق توست

دل اگر چراغانی باشد از یاد توست

آخر این عمر گران چیست،

که اگر عمری باشد از آن توست

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

سرما...

تاریکی...

دلهره...

با وجود کمبود وقت و نگاه های مردمی که تحمل عشق و عاشقی را ندارند، جرات زیادی به خرج داد

در یک گوشه، دست چپ به شال گردن من و دست دیگر به ناصافی دیوار... روی نوک پا

بوسه ی جایگزین چشمک بود... بدون خداحافظی مسیرش را جدا کرد

پایان قرار پانزده دقیقه ای اول

قرار دوم...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

خوابم می آید

پلک ها سنگین و چشم ها رنگین

نمی برد اما

گویی آن رویای بی تو بودن را هم

نمیخواهد

+ نگارنده مطلب: متین | |

درست همان لحظه که نمیخواهی

در همان ثانیه که دست از دلت برمیداری

تصمیم خود را عوض می کنی

همه ی اطرافیان، غریبه و آشنا هماهنگ می شوند

و انگار که تمام فرشتگان آسمان هم

تو را از اندکی خوب بودن، باز می دارند

همه میخواهند محقق شود این مثل که،

توبه ی گرگ، مرگ است...

+ نگارنده مطلب: متین | |

1. خاطره

2. شعر و عاشقانه

3. پند آموز

4. خوبی و بدی

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

پیرمرد لبخندی داشت

نه دود قلیانش را بیرون میداد و نه حرفی

 ...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN